Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy pl.becleancare.com (zwany dalej: „Sklepem”).
2. Właścicielem Sklepu i Administratorem Danych Osobowych jest SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - z siedzibą w z siedzibą w ul. SZAFIROWA, nr 37A, Ok, miejsc WARSZAWA, 04-954, NIP: 9522195964.
Adres do korespondencji: ul. SZAFIROWA, nr 37A, Ok, miejsc WARSZAWA, 04-954.
3. pl.becleancare.com dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep, dlatego poniżej publikuje zasady przetwarzania danych osobowych interesariuszy Sklepu.
4. Jako Interesariusza Sklepu uznaje się osobę fizyczną lub prawna, która jest zainteresowana złożeniem zamówienia w Sklepie lub poznaniem oferty Sklepu, w celach indywidualnie określonych przez ten podmiot.
5. Za Klienta Sklepu uznaje się podmiot, który kiedykolwiek złożył zamówienie w Sklepie, bądź nie złożył go, lecz spełnia warunki kwalifikujące go jako Interesariusza.
§ 1
Sposób zbierania danych
1. pl.becleancare.com gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, a także dane osób prawnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z wykonywania umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO)
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta;
b) jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie;
c) wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu;
d) zgłoszenia reklamacji lub zwrotu;
e) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych;
f) zapisu do Newslettera;
g) profilowania w sposób zautomatyzowany;
h) przekazania danych osobowych Klienta do PKO bank polski SA („Bank”) w związku z:
1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
i) przekazania danych osobowych Klienta do pl.becleancare.com w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez pl.becleancare.com w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „pl.becleancare.com” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez pl.becleancare.com należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta lub zgłoszeniu w dowolny sposób do Sklepu zmiany tych danych
5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.
6. W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu, przekazywane przez Klienta są co najmniej następujące informacje:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Numer telefonu;
7. W przypadku zgłaszania reklamacji lub zwrotu towarów, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
e) Numer konta bankowego;
f) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.
8. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego). Wszystkie wymienione dane są dalej zwane "Danymi dodatkowymi".
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
10. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
a) kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz na potrzeby reklamy Adwords
b) kod śledzenia edrone - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
§ 2
Wykorzystywanie zbieranych danych
1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie, dane Klientów wykorzystywane są w celu stworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy, z którym współpracuje pl.becleancare.com
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez elektroniczny system płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy podmiotom odpowiedzialnym za transfer środków pieniężnych. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do pl.becleancare.com przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do pl.becleancare.com w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez pl.becleancare.com. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „ pl.becleancare.com” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a pl.becleancare.com
3. Dane dodatkowe mogą być wykorzystywane przez Sklep lub podmioty z nim współpracujące, wyłącznie w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
4. W przypadku, gdy Klient zapisze się do newslettera Sklepu (inaczej: dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego), na jego adres e-mail podany podczas tego zapisu w pl.becleancare.com, Sklep będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach, nowościach, zniżkach, kodach i bonach rabatowych oraz aktualnościach w Sklepie.
5. Dane klienta zostaną przekazane do podmiotów wspierających sklep w usługach logistycznych i spedycyjnych.
6. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wykonania usługi.

§ 3
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
1. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Klienta poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie w szczególności analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
§ 4
Mechanizm Cookies, Adres IP
1. Sklep używa małych plików, nazwanych powszechnie "cookies" (pol. ciasteczkami). Zapisywane są one przez serwer pl.becleancare.com na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez pl.becleancare.com produkty do indywidualnych potrzeb i preferencji osób odwiedzających Sklep. Daje to również możliwość opracowywania ogólnych statystyk dotyczących działalności Sklepu.
3. pl.becleancare.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
4. pl.becleancare.com korzysta z własnych plików Cookies w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, zatem ułatwia to Klienowi poruszanie się po Sklepie
b) analizy ruchu użytkowników w Sklepie, mającej na celu zwiększenie poziomu konwersji oraz tworzenia anonimowych statystyk.
5. pl.becleancare.com wykorzystuje również pliki Cookies zewnętrzne (pochodzące od innych podmiotów niż Sklep), w celu:
a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń użytkowników Sklepu, z którego odwiedzają Sklep i dokonują w nim czynności prawnych. Tę drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników Sklepu wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Celem dodatkowego zabezpieczenia użytkownicy sieci internet mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do ich urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
7. pl.becleancare.com może gromadzić adresy IP użytkowników Sklepu. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez pl.becleancare.com przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
8. Sklep zawiera hiperłącza do innych stron internetowych. pl.becleancare.com nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
9. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp.
§ 5
Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy pl.becleancare.com
2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności podmiotom uczestniczącym bezpośrednio przy:
- realizacji zamówień w Sklepie
- marketingu produktów i usług Sklepu
- analizie danych zbieranych od użytkowników Sklepu
Dane Klientów mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wniosek, bez poinformowania Klienta o takiej sytuacji. Sklep nie przekazuje danych Klientów organom ścigania bez ich wniosku o udostępnienie takich danych. W przypadku sytuacji spornych sprawy mogą zostać zgłoszone i rozstrzygnięte poprzez Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)
3. pl.becleancare.com zapewnia użytkownikom Sklepu, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie lub zawiadomić obsługę Sklepu o chęci dokonania takiej zmiany. Obsługa Sklepu wykona ją na wniosek użytkownika bezpłatnie i w możliwie szybkim czasie od zgłoszenia. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. pl.becleancare.com może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez pl.becleancare.com roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku zapisania do newslettera subskrybent (osoba zapisana) ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej newsletterów, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.
5. Dane Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
§ 6
Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Na podstawie RODO Klient na prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych
2. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Klienta zgody przed jej cofnięciem.
3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
§ 7
Zabezpieczenia
1. pl.becleancare.com stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. pl.becleancare.com zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.
2. W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób login lub hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie lub przypomnienie loginu i hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu przypomnienia hasła należy przejść w Sklepie do ekranu logowania i kliknąć w przycisk "nie pamiętam loginu lub hasła". Pojawi się specjalne pole do wpisania adresu e-mail, na które od razu zostanie wysłane przypomnienie. W celu zmiany hasła, prosimy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie i postępować według tam znajdujących się instrukcji.
3. pl.becleancare.com nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również publikowane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 8
Zmiany Polityki Prywatności
1. pl.becleancare.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian pojawi się poniżej nowa data.
2. Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2023.
2. Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres moc.eracnaelceb%40ofni